climbing_rose.gifclimbing_rose.gif


 
นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2557/58   

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

ผลการปฏิบัติงานตามระบบฯ

 

 กิจกรรมนิเทศงานอ.หนองหาน

 

 กิจกรรมประกวดสำนักงาน

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2558

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2558

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2558

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายสนธยา  จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ วันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายเนรมิตร  มัชฌิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดประชุมประชุมแผนชุมชน หมู่ที่.15 ตำบลโพนงาม  อำเภอหนองหาน วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บ้านวังฮาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายคมกฤต พงษ์พิมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน "ประชารัฐพัฒนาอุดรธานีก้าวหน้าด้วยแผนชุมชน"    วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บ้านวังฮาง หมู่ที่ ๒ ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน  flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา กล้าหาญ  นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร" ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นflower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายคมกฤต พงษ์พิมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  ร่วมประชุมบูรณาการระดับตำบลร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ  ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน วันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ  สถานที่ วัดธาตุโพธิ์ชัย บ้านสร้อยพร้าว ม.๑๐ ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน  


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายสนธยา  จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน   ร่วมประชุมบูรณาการระดับตำบลร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ  ต.บ้านเชียงอ.หนองหาน วันที่  ๑๘  เมษายน ๒๕๕๙    ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานีflower1c_1.gifflower1c_1.gif

นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน   เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน zoning  วันที่    เมษายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเนรมิต  มัชฌิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการประจำตำบลโพนงาม พร้อมยกป้ายศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  วันที่    เมษายน  ๒๕๕๙ flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

blueboard_new.gifเรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย*

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

flower1c_1.gifflower1c_1.gif


การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ.

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบ พร้อมฟังสรุปโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย แล้ง ปี 2558/59  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
วันที่18 มีนาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีมอบเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ บรรเทาภัยแล้งปี2558/59    รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้กับผู้จัดการแปลงใหญ่
   รายละเอียดเพิ่มเติม
 


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดอาคาร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่6 เลขที่ 428/1 หมู่ 12 ตำบล หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   รายละเอียดเพิ่มเติม


 flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ

 

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล | canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

 

 

 

 

 

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


 climbing_rose.gifclimbing_rose.gif

* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file    = PDF file    = Internet Link
 up date  มีนาคม 2559