นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2559/60  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

ผลการปฏิบัติงานตามระบบฯ

 

 กิจกรรมนิเทศงานอ.หนองหาน

 

 กิจกรรมประกวดสำนักงาน

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2559

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน สนง.เกษตรอำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี ร่วมกับตัวแทนทหาร มทบ.24 อุดรธานี และ จน.ท.องค์การคลังสินค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดคลังสินค้า(ข้าว)  วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงสีอุดรไรช์ หลังที่ 5 วันที่ 2 ในการส่งมอบและขนย้ายข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2   นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน  ได้มอบหมายให้ นายคมกฤต  พงษ์พิมาย  ประสานงานกับ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สนง.ป่าไม้จังหวัดอุดรธานี  ในการสัมภาษณ์เกษตรที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน ในเขตป่าไผทและป่าโคกไม้งาม  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านบ่อปัทม์ หมู่ที่ ๔ ต.สะแบง นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน สนง.เกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับตัวแทน มทบ.๒๔ อุดรธานี และ จนท.องค์การคลังสินค้า จังหวัดอุดรธานี วันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้เปิดคลังสินค้า อุดรไรช์ หลังที่ 5 ในการส่งมอบและขนย้ายข้าวสารหอมมะลิ 100%ชั้น 2   


นายสนธยา จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมแผนบูรณาการระดับตำบลตำบลบ้านยา  วันที่  17 มีนาคม 2560  ณ หมู่ 3 บ้านธาตุ ต.บ้านยา มีผู้ร่วมประชุม ตัวแทนส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผญบ. ฯลฯ  จำนวน 34 คน  นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน สนง.เกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม แผนปฎิบัติการ/โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี) วันที่  9  มีนาคม  2560  ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี  พิกัด X:264110 Y:1927694  


นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ นายสนธยา จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ  นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ปี 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 วัดสว่างลัฏฐิวัล หมู่ 2 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี    

เสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ นายสนธยา จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ปี 2560 วันที่  7 มีนาคม 2560 ศาลากลางบ้านตาลเดี่ยว หมู่ 2 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี    

นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ นายคมกฤต พงษ์พิมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวกฤษณา กล้าหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยือน นายขจรศักดิ์ หนาดทอง  young smart farmer วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน  

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

เรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย*
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ. 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ
flower1c_1.gif

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล |canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม
flower1c_1.gif

   | ข่าวย้อนหลัง 2559 |

เดือนเมษายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนสิงหาคม 2559
flower1c_1.gif

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL
flower1c_1.gif

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8
flower1c_1.gif

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file = Internet Link
 up date  มีนาคม 2560