......................................  
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2559/60  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯ

 

flower1c_1.gif

 

แผนปฏิบัติงานระบบT&V ปี 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flower1c_1.gif

 

  องค์ความรู้จนท.ปี 2561 (KM)

 

 

 

 flower1c_1.gif

 

  ข่าวเตือนภัยการระบาย 2561

 

 canvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร

 

 ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน

 

 งานพัฒนาโครงการปี 2561-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flower1c_1.gif

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

  ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช 61

 

ภาวะการผลิตพืชรายเดือน รต.01/02

 

 

 

flower1c_1.gif

 

  ห้องสมุดเกษตร E-Book

 

 -ไร่นาสวนผสม canvas_new.gif

 

 -การใช้เชื้อจุลินทรีย์(ชีวภัณฑ์)canvas_new.gif

 

 -ตำรับอาหารอ่อนต้นอ่อนพืช canvas_new.gif

 

 -การปลูกพืชหลังนา canvas_new.gif

 

 -เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ canvas_new.gif

 

 flower1c_1.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 วันที่  23  เดือนเมษายน พ.ศ.2561 นายเอกภาส  สุขสูงเนิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้นายธนานันท์ ทองคำวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมทีมวิทยากรการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ต.บ้านยา เวทีที่ 3  ณ ศาลากลางบ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2 ต.บ้านยา อ.หนองหาน  ผู้เข้าร่วม 80 ราย  


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่ 23 เมษายน 61 นายเอกภาส สุขสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบหมายให้ นายกิตติพล  เจริญใจ และนางสาวกฤษณา กล้าหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย    
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  23  เดือนเมษายน พ.ศ.2561 นายเอกภาส  สุขสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองหาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชุมวางแผนตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำวันจันทร์เดือน เมษายน  พ.ศ.2561 ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี    


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 วันที่ 18 เมษายน 2561 นายเอกภาส  สุขสูงเนิน  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้นายธนานันท์ ทองคำวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  ผู้เข้าร่วม 12 ราย  flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 วันที่ 18 เมษายน 2561 นายเอกภาส  สุขสูงเนิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้นายกิตติพลเจริญใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมทีมวิทยากรการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ต.ดอนหายโศก เวทีที่ 3  ณ ศาลาวัดบ้านดอนหายโศก  หมู่ที่ 8  ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน  ผู้เข้าร่วม 50 ราย  flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 วันที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกภาส  สุขสูงเนิน  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM)  ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ ศาลาประชาคมบ้านหายโศก หมู่ที่ 10 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม 50 ราย  flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  2  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ประจำเดือนเมษายนพ.ศ.2561    ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   


 
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  2  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเมษายนพ.ศ.2561    หอประชุมที่ว่าการอำเภอ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี    


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

เรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ. 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 
flower1c_1.gif

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล |canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม
flower1c_1.gif

 | ข่าวย้อนหลัง 2560 |

 

 | ข่าวย้อนหลัง 2561 |

 

flower1c_1.gif

แผนปฏิบัติงานT&V ปี 60

flower1c_1.gif
ข้อมูลสถิติการเกษตร

ภาวะการผลิตพืช รต.01/02

flower1c_1.gif
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร59
flower1c_1.gif

ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

flower1c_1.gif

ข้อมูลรายตำบล12ตำบล 59

flower1c_1.gif

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL
flower1c_1.gif

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Adobe.Reader.v8
flower1c_1.gif

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

flower1c_1.gif
พืชน่าสนใจของอำเภอ
     -  ปาล์มน้ำมัน

     -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

flower1c_1.gif
จุดสาธิตการเกษตร

     -  ตำบลดอนหายโศก

     -  ตำบลสร้อยพร้าว

flower1c_1.gif
เอกสารวิชาการ

      - ดิน ปุ๋ย น้ำ

flower1c_1.gif

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file = Internet Link
 up date  เมษายน 2561