นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2559/60  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

แผนปฏิบัติงานระบบT&V ปี 60

 

 

 

ผลปฏิบัติงานระบบT&V ปี 60

 

 

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2560

 

 

 

ผลปฏิบัติงานจนท.ปี 2560

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2560

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2555/2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

   นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองาน มอบหมายให้สนธยา  จันทโรมา  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินการงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน” ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน  


    

    นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองาน มอบหมายให้คมกฤต  พงษืพิมาย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินการงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน” ตำบลสร้อยพร้าว   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน     

    นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองาน มอบหมายให้กฤษณา  กล้าหาญ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน” ตำบลผักตบ   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน   

 นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองาน มอบหมายให้นายถิรายุทธ  เสือน้อย เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน  ลงพื้นที่ดำเนินการงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน” ตำบลโพนงาม  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน   นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองาน มอบหมายให้นางสาวปิยะพร  นิตย์สุวรรณ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน” ตำบลพังงู  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน  ี                                                            

   นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองาน มอบหมายให้นายกิตติพล  เจริญใจ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน” ตำบลดอนหายโศก   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน  
  นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองาน มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ใจ  วงศ์อนุ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน” ตำบลหนองหาน   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน    นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองาน มอบหมายให้อรรถพร  เจริญใจ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินการงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน” ตำบลหมองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน  


ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

เรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย*
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ. 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 
flower1c_1.gif

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล |canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม
flower1c_1.gif

 | ข่าวย้อนหลัง 2560 |

เดือนเมษายน 2560
เดือนมีนาคม 2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เดือนมกราคม 2560

flower1c_1.gif

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL
flower1c_1.gif

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Adobe.Reader.v8
flower1c_1.gif

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file = Internet Link
 up date  กรกฏาคม 2560