climbing_rose.gifclimbing_rose.gif


 
นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2558/59  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

ผลการปฏิบัติงานตามระบบฯ

 

 กิจกรรมนิเทศงานอ.หนองหาน

 

 กิจกรรมประกวดสำนักงาน

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2559

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายยอรรถพร คงเจริญ นวส ชำนาญการ ได้ร่วมประชุมพิจารณาโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด วันที่  27 มิ.ย. 2559     ห้องประชุมมรดกโลกอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน  สนง.เกษตรอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วย นวส. ผู้รับผิดชอบตำบลหนองไผ่ ได้มาร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับ ผู้นำตำบลหนองไผ่ได้แจ้งข้อราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการต่างๆ  วันที่  23 มิ.ย. 2559 ณ ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 นายสนธยา จันทโรมา นวส.ชำนาญการ จัดกิจกรรมที่ 2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวขัอง โครงการปรับโครงสรัางการผลิตสินค้าเกษตรปีงบประมาณ 2559 จำนวน 20 คน วันที่ 22  มิถุนายน 2559 ณ หมู่ที่ 2 ต.บัานยา  flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 นายเนรมิตร มัชฌิมา   นวส.ชำนาญการ ร่วมประกวดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด วันที่ 22  มิถุนายน 2559    ม.10ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  

flower1c_1.gifflower1c_1.gif
  นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน  สนง.เกษตรอำเภอหนองหาน      จังหวัดอุดรธานี  ได้ร่วมเป็นวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ค.) ในการเผยแพร่ประชาส้มพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 วันที่  21.มิ.ย. 2559  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอำเภอหนองหาน จำนวน  6 ตำบล  


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ นวส.ปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบตำบลพังงู ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ ๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๘/๕๙ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในการนี้มี นายปกรณ์ เถิงนำมา ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๒๕ ราย ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านตาลเดี่ยว ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

flower1c_1.gifflower1c_1.gif
   นายคมกฤต  พงษ์พิมาย  นวส.ชำนาญการ สาธิตการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา  ให้กับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสร้อยพร้าว  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ  บ.สร้อยพร้าว ม.๑,๑๐ ต.สร้อยพร้าว เพื่อใช้ในนาข้าว  

flower1c_1.gifflower1c_1.gif
  นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  กษ.อ.หนองหานเป็นวิทยากร อบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านชุมชน (ครู ค.)เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นคำถามและแนวทางของ กรธ. และสนช. โดยอบรมวันที่ 20  มิ.ย.59 จำนวน 81 หมู่บ้าน วิทยากรครู  ค. จำนวน 324 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอำเภอหนองหาน   flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

เรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย*

flower1c_1.gifflower1c_1.gif


การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ.

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร 
  วันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม

  


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
ายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และ ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรของอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ (The 23rd Meeting of the ASEAN Working Group on Agricultural Training and Extension) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ Taal Vista Hotel, Tagaytay City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์    รายละเอียดเพิ่มเติม

 flower1c_1.gifflower1c_1.gif
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายอุดมเดช คนสมบูรณ์ เกษตรจังหวัดหนองคาย เกษตรอำเภอและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีส่งมอบและแถลงข่าวโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2558/59
   รายละเอียดเพิ่มเติม


 
flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ

 

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล | canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

 

 

 

 

 

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


 climbing_rose.gifclimbing_rose.gif

* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file    = PDF file    = Internet Link
 up date  มิถุนายน 2559