นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2559/60  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

ผลการปฏิบัติงานตามระบบฯ

 

 กิจกรรมนิเทศงานอ.หนองหาน

 

 กิจกรรมประกวดสำนักงาน

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2559

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน ในฐานะผู้จัดการนาแปลงใหญ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ นวส.ปฏิบัติการ   ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน ในการซื้อขายข้าวเปลือก พันธุ์ กข.6 ตามโครงการนาแปลงใหญ่ ราคารับซื้อ กิโลกรัมละ 12 บาท  วันที่27 ธันวาคม 2559  ณ ศาลากลางบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  


นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา กล้าหาญ นำเกษตรกรจากอำเภอหนองหานจำนวน 8 คน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานการผลิต/การตลาดกล้วยหอมทองและพืชที่มีศักยภาพการส่งออก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าและการส่งออก โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรีและนครราชสีมา  

 นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน สนง.กษ.อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.2559  สนง.กษ.จังหวัดอุดรธานี การดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ 

 นายสนธยา  จันทโรมา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน วันทื่ 26 ธ.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมรดกโลก ที่ว่าการอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

 นายอรรถพร คงเจริญ นวส.ชำนาญการ และนางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2560 โดยมีนายธง ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม 50 รา 


สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ได้รับมอบหายจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตข้าวคุณภาพ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล ปี 25560 (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560) วันที่  23 ธันวาคม  2559 มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 5 กลุ่มๆละ 50 คน รวม 250 คน ณ หอประชุมอำเภอหนองหาน  
 นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน สนง.เกษตรอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 - 23 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น พิธีเปิดการสัมมนา โดย ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
นายสนธยา  จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอหนองหาน ร่วมโครงการซื้อขายตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดอุดรธานี ซื่งเป็นวันที่ 2ในการจัดงาน วันที่  21 ธันวาคม  2559 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน  
ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

เรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย*
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ. 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ
flower1c_1.gif

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล |canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม
flower1c_1.gif

   | ข่าวย้อนหลัง 2559 |

เดือนเมษายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนสิงหาคม 2559
flower1c_1.gif

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL
flower1c_1.gif

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8
flower1c_1.gif

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file = Internet Link
 up date  ธันวาคม 2559