climbing_rose.gifclimbing_rose.gif


 
นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2557/58   

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

ผลการปฏิบัติงานตามระบบฯ

 

 กิจกรรมนิเทศงานอ.หนองหาน

 

 กิจกรรมประกวดสำนักงาน

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2558

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2558

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2558

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร56

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 56

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 56

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ภัยแล้งปี 2555/2556 *

 

 

 

  สถานการณ์ปลูกข้าวนาปี ปี 2555

 

  สถานการณ์ประเมินข้าว ปี 2555

 

   ผลปฏิบัติงาน โครงการที่
  กำลังดำเนินการประจำปี 2555  

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gif

ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน       

  นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกปลาม์น้ำมัน พร้อมนางเพชรี บุญทวี นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตร ชำนาญการ ณ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2558   
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

  นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่ทำปุ๋ยหมัก พร้อมนางเพชรี  บุญทวี นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตร  ชำนาญการ  ณ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  มีเกษตรกรให้การต้อนรับพร้อมร่วมรับประทานอาหารกับเกษตรกรในตำบล   flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 นายนรมิตร  มัชฌิมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ  ตรวจเยี่ยมโรงเพาะเห็ดของเกษตรกรตำบลโพนงาม หมู่ที่ 5  ตรวจการให้น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรในการเพาะและแก้ไขปัญหาต่างๆ วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2558   ณ. ตำบลโพนงาม หมู่ที่ 5  โดยมีเกษตรกรให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงประมาณ 20 ราย  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

   นายเนรมิต  มัชฌิมา  นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตร  ชำนาญการ  ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตำบลโพนงาม พร้อมแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรตำบลโพนงาม  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  ณ. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานีflower1c_1.gifflower1c_1.gif

  นายเนรมิตร  มัชฌิมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ  ตรวจเยี่ยมโรงทำปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลโพนงาม  ตรวจการดำเนินการผลผลิตส่วนผสมและให้คำแนะนำเกษตรกรและแก้ไขปัญหาต่างๆ วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2557   ณ. ตำบลโพนงาม   โดยมีเกษตรกรให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงประมาณ 20 ราย  

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

   นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่งานสถาบันเกษตรกร ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชียง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

   นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่งานสำนักงานเกษตรอำเภอประชุมชี้แจงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ( DM ) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558   ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  โดยมีนายอำเภอหนองหานเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ณ หอประชุมอำเภอหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

blueboard_new.gifเรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกร
อย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร
*คลิ้กเลย*

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร 
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเกียรติกล่าวแนะนำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

  นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน 
flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ

 

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล | canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

 

 

 

 

 

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


Free Web Counters

 climbing_rose.gifclimbing_rose.gif

* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file    = PDF file    = Internet Link

 up date กุมภาพันธ์ 2558