climbing_rose.gifclimbing_rose.gif


 
นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2557/58   

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

ผลการปฏิบัติงานตามระบบฯ

 

 กิจกรรมนิเทศงานอ.หนองหาน

 

 กิจกรรมประกวดสำนักงาน

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2558

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2558

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2558

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร56

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 56

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 56

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ภัยแล้งปี 2555/2556 *

 

 

 

  สถานการณ์ปลูกข้าวนาปี ปี 2555

 

  สถานการณ์ประเมินข้าว ปี 2555

 

   ผลปฏิบัติงาน โครงการที่
  กำลังดำเนินการประจำปี 2555  

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gif

ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน       


นางสาวปิยะภรณ์  นิตย์สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมบูรณะการชี้แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงflower1c_1.gifflower1c_1.gif


นายคมกฤต  พงษ์พิมาย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลากลางบ้านสร้อยพร้าว  ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง flower1c_1.gifflower1c_1.gif


นางสาวกฤษณา  กล้าหาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ จัดประชุมเกษตรกร ตำบลผักตบเพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและแก้ไขทะเบียนเกษตรกรมีเกษตรกร เข้าร่วมจำนวนมาก   

flower1c_1.gifflower1c_1.gif


นายสนธยา  จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมบูรณะการชี้แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลากลางบ้านบ้านเชียง       ตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง  


flower1c_1.gifflower1c_1.gif


นางสาวปิยะภรณ์  นิตย์สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมบูรณะการชี้แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  ตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองหาน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน วางแผนการทำงานประจำเดือนสิงหาคม มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  flower1c_1.gifflower1c_1.gif


นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน ชี้แจงเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้บริการเกษตรกรโครงการผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 พร้อมกับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  วันที่  11  พฤศจิกายน  2558  มีเกษตรกรเข้ามาใช้บริการประมาณ 100 คน flower1c_1.gifflower1c_1.gif

  นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่งานสำนักงานเกษตรอำเภอประชุมชี้แจงงานประจำเดือนกันายน 2558  ( DM ) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558   ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

blueboard_new.gifเรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกร
อย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร
*คลิ้กเลย*

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร 
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเกียรติกล่าวแนะนำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

  นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน 
flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ

 

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล | canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

 

 

 

 

 

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


Free Web Counters

 climbing_rose.gifclimbing_rose.gif

* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file    = PDF file    = Internet Link

 up date ตุลาคม 2558