climbing_rose.gif

 
............................
นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   ปฏิทินระบบ สสก. ปี255  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2557

 

      -  ( Action Plan )

 

แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2557

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2556

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2557

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร56

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 56

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 56

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ภัยแล้งปี 2555/2556 *

 

 

 

  สถานการณ์ปลูกข้าวนาปี ปี 2555

 

  สถานการณ์ประเมินข้าว ปี 2555

 

   ผลปฏิบัติงาน โครงการที่
  กำลังดำเนินการประจำปี 2555  

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gif

ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน       

  นายสนธยา จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร(MRCF) ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายสนธยา จันทโรมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมประชุมบูรณาการระดับตำบล ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  ที่ศาลาวัด หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายสนธยา  จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมตรวจสต็อกข้าวกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557ณ คลังสินค้ากลางเก็บข้าวเปลือกโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56โรงสี หจก.หนองหานไทง่วน  


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายสนธยา จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ร่วมรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชมพรรษาครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 9กรกฎาคม 2557 ณ บ้านหนองเขื่อน หมู่ 3 ตำบลหนองสระปลา

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 นายสนธยา จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ร่วมต้อนรับคณะตรวจให้คะแนนการประกวดคณะกรรมการหมู่บ้านระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลผักตบ


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายสนธยา จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดอบรมโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้านประจำอำเภอ ประจำปี 2557 ด้านเศรษฐกิจ อำเภอหนองหาน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหนองหาน  นายเวียงชัย  แก้วพินิจ   เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ   และนายสนธยา  จันทโรมา  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองหาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดอบรมโครงการวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านหายโศก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าฯ นายณรงค์  พลละเอียด  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

blueboard_new.gifเรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกร
อย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร
*คลิ้กเลย*

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร 
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 44 ประจำปี 2557 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน การประชุมการจัดท าแนวทางการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (MRCF) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการจัดงาน Meet the Press ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์   
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

  นายน าชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา “บัญชีมีคุณภาพ สหกรณ์มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” และมอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบวันสถาปนา 62 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องปรินช์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมปรินช์พาเลช กรุงเทพฯ
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ประชุมหารือหน่วยงานในก ากับ สพก. กพฉ. สลคช. สพท. ณ ห้องท างานรธส.สฝ ชั้น 2 อาคาร 1 จากนั้น เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ  


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ

 

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล | canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

 

 

 

 

 

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


Free Web Counters

 climbing_rose.gifclimbing_rose.gif

* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file    = PDF file    = Internet Link

 up date กรกฎาคม 2557