climbing_rose.gifclimbing_rose.gif


 
นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2557/58   

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

ผลการปฏิบัติงานตามระบบฯ

 

 กิจกรรมนิเทศงานอ.หนองหาน

 

 กิจกรรมประกวดสำนักงาน

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2558

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2558

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2558

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเนรมิตร  มัชฌิมา  นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนอง  เข้าร่วมประชุม  พิจาราณาโครงการอำเภอหนองหาน  วันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมมรดกโลก  ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอหนองหานอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  

flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน ร่วม. กับชุดปฎิบัติการ  มทบ.๒๔  อุดรธานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ได้พิจารณาอนุมติโครงการฯ วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมมรดกโลกบ้านเชียง  ที่ว่าการอำเภอหนองหาน    


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 นายสมปราชญ์  มาศมาลัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  ติดตามงาน GPP ของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายสนธยา จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมเวทีประชาคมตำบลบ้านยาในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (แผน 3 ปี ปี 2560 -2563)ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านยา  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   

flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน  พร้อมด้วย จนท.  สนง.เกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ได้ต้อนรับ ชุดปฎิบัติการ มทบ. ๒๔  อุดรธานี ในการบูรณาการปฎิบัติงานพื้นที่อำเภอหนองหาน  และได้พบปะแลกเปลื่ยนการปฎิบัติงานและเสนอแนะ  ตามนโยบายของรัฐบาล  คสช. วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี    

flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ระดับอำเภอ  ครั้งที่  / ๒๕๕๙ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมมรดกโลกบ้านเชียง  มีตัวแทนมทบ.๒๔ อุดรธานีเข้าร่วมประชุมด้วย   

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน ได้ร่วมกิจกรรมกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายชยาวุธ  จันทร  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่สกาชาดจังหวัดอุดรธานี  และนางสุธาทิพย์  วัฒนกุล  คุณนายท่านนายอำเภอหนองหาน  ตัวแทนชุด  มทบ.24  อุดรธานี  มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องเกษตรกร และประชาชนชาวอำเภอหนองหาย  แก่ผู้ประสพวาตภัย  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙    หอประชุมอำเภอหนองหาน  จำนวน  270  ราย   


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

  นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน  พร้อมด้วย  นวส.  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  และผู้นำ  อปท. เข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมสู่การปฎิบัติในพื้นที่(zoning) วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ประธานเปิดการประชุมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

blueboard_new.gifเรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย*

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

flower1c_1.gifflower1c_1.gif


การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ.

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบ พร้อมฟังสรุปโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย แล้ง ปี 2558/59  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
วันที่18 มีนาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีมอบเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ บรรเทาภัยแล้งปี2558/59    รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้กับผู้จัดการแปลงใหญ่
   รายละเอียดเพิ่มเติม
 


flower1c_1.gifflower1c_1.gif
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดอาคาร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่6 เลขที่ 428/1 หมู่ 12 ตำบล หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   รายละเอียดเพิ่มเติม


 flower1c_1.gifflower1c_1.gif
 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ

 

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล | canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

 

 

 

 

 

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


 climbing_rose.gifclimbing_rose.gif

* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file    = PDF file    = Internet Link
 up date  พฤษภาคม 2559