นางจันจิรา  สายรอด  
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2559/60  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

แผนปฏิบัติงานระบบT&V ปี 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานระบบT&V ปี 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flower1c_1.gif

 

  องค์ความรู้จนท.ปี 2561 (KM)

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการปี 2561-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2555/2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  24  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ให้บริการเกษตรกรที่เข้ามาแก้ไขข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติ (เยี่ยวยารายละ 3,000 บาท)และเกษตรกรผู้มาปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรและขอรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ภาคเช้า ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี    

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  23  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ให้บริการเกษตรกรที่เข้ามาแก้ไขข้อมูลของระบบเยี่ยวยา โครงการภัยพิบัติ (รายละ 3,000 บาท) ภาคบ่าย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 วันที่  23  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ให้บริการเกษตรกรที่เข้ามาแก้ไขข้อมูลของระบบเยี่ยวยา โครงการภัยพิบัติ (รายละ 3,000 บาท) ภาคเช้า ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  22  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน ร่วมเป็นเกียรติงานจับรางวัลเงินฝาก ออมทรัพย์ทวีโชค  ครั้งที่ 2 / 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  22  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ใจ  วงศ์อนุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ  ร่วมประชุม คณะกรรมการ ศพก.หนองหาน เพื่อร่วมรับฟังและวางแผนเสนอแผนการใช้งบประมาณตามกิจกรรมโครงการ ศพก.ปี 61 ได้ให้แนวทางพร้อมชี้แจงกิจกรรมโครงการตลอดจนตอบข้อชักถามและการดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการผ่านเวทีการประชุมสร้างการรับรู้ของคณะกรรมการในวันนี้       


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  19  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ นายถิรายุทธ์  เสือน้อย  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก มทบ.24พบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน พร้อมอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสมาชิก  ในชุมชน ในการตรวจบัญชี โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561   


 flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  18-19  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ นายถิรายุทธ์  เสือน้อย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  ร่วมสืบสาน ประเพณี งานบุญ(เดือนยี่)พิธีบุญคูณข้าว /บุญคูณลาน ประจำปี 2561 อำเภอหนองหานจังหวัด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีี    flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  19  เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นางจันจิรา สายรอด เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ นายถิรายุทธ์  เสือน้อย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน  ให้การต้อนรับนางสาวจุฑารัตน์ ธรรมวงศ์  นักวิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสมาชิกในชุมชน ในการตรวจบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี  2560 จำนวน 12 ชุมชน 24 โครงการ   

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

เรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ. 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 
flower1c_1.gif

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล |canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม
flower1c_1.gif

 | ข่าวย้อนหลัง 2560 |

 

 | ข่าวย้อนหลัง 2561 |

 

flower1c_1.gif

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL
flower1c_1.gif

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Adobe.Reader.v8
flower1c_1.gif

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file = Internet Link
 up date  มกราคม 2561