climbing_rose.gifclimbing_rose.gif


 
นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2558/59  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

ผลการปฏิบัติงานตามระบบฯ

 

 กิจกรรมนิเทศงานอ.หนองหาน

 

 กิจกรรมประกวดสำนักงาน

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2559

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอหนองหาน พร้อมด้วยนางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ นวส.ปฏิบัติการและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการเก็บแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรตามโครงการฯ โดยการดำเนินการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี วันที่  13  กันยายน 2559 ณ บ้านตาลเดี่ยว  หมู่ที่ 2 ตำบลพังงูอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรเป้าหมาย 200 ราย 

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   เกษตรอำเภอ สนง.เกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร่วมสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร  MRCF  และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560 - 2562 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2559  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น    

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าว (ชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ) ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ณ ศาลากลางบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 180 ราย  


flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายอรรถพร คงเจริญ นวสชำนาญการได้ประชุมชี้แจงกำนัน ผญบ ทุกหมู่บ้านตำบลหนองเม็กตามโครงการปรับนาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก  วันที่  31 สิงหาคม 2559 ที่ศาลากลางบ้านหมู่ 1  

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายคมกฤต  พงษ์พิมาย  นวส.ชำนาญการ ได้ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น  วันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.  ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลสร้อยพร้าว   โดยมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน (๑๑ หมู่บ้าน) เข้ารับฟังนโยบาย และเงื่อนไข,หลักเกณฑ์ ของโครงการ เพื่อนำไปชี้แจงให้เกษตรกรเป้าหมายของโครงการทราบ และสมัครร่วมโครงการ  flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเนรมิตร  มัชฌิมา นวสชำนาญการร่วมกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ต.ดอนหายโศกประชุมคัดเลือกพท.นาไม่เหมาะสม วันที่ 30 สิงหาคม. 2559 ณ ที่ทำการกำนันต.ดอนหายโศก  flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์  เกษตรอำเภอ  และ นวส. ตำบลสะแบง ร่วมบูรณาการกับป่าไม้จังหวัดอุดรธานี  และสภาพัฒ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านบ่อปัทม์ วันที่ 1  กันยายน  2559    หมู่ที่ 4 ตำบลสะแบง ได้ตรวจสอบข้อมูลและเกษตรกร แปลงที่ดินจะจัดที่ทำกินให้ชุมชนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผทและป่าโคกไม้งาม  จำนวน 52  ราย 61 แปลง พื้นที่ 553-3-02 ไร่  
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

นางสาวกฤษณา กล้าหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลผักตบและตำบลหนองหาน ออกสำรวจพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ในเขตพื้นที่ ตำบลผักตบและหนองหาน พบว่าในบางพื้นที่น้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติ และมีบางพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่    

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

เรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย*

flower1c_1.gifflower1c_1.gif


การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ.

flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ
flower1c_1.gif

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล |canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม
flower1c_1.gif

   | ข่าวย้อนหลัง 2559 |

เดือนเมษษยน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนสิงหาคม 2559
flower1c_1.gif

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL
flower1c_1.gif

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8
flower1c_1.gif

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

 

 

 

 

 

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


 climbing_rose.gifclimbing_rose.gif

* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file    = PDF file    = Internet Link
 up date  กันยายน 2559