นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2559/60  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

ผลการปฏิบัติงานตามระบบฯ

 

 กิจกรรมนิเทศงานอ.หนองหาน

 

 กิจกรรมประกวดสำนักงาน

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

ผลปฏิบัติงาน จนท.ปี 2559

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2559

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ 56-58

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2554/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

  นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  พิกัด X:265001 ,Y:1926915   นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน สนง.กษ.อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2560 วันที่  23  กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พิกัดค่า X:251965 Y:1918726  นายถิรายุทธ  เสือน้อย  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดประชุม การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองหาน เกษตรกร 50 ราย  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

  นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน ได้มอบหมายให้ นายคมกฤต  พงษ์พิมาย นวส.ชำนาญการ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล ปี ๒๕๖๐(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง   บ้านสะแบง หมู่ที่ ๒ ต.สะแบง อ.หนองหาน มีเกษตรกรร่วมโครงการ ๕๐ ราย   


  นายอรรถพร คงเจริญ นวส ชำนาญการ ประชุมการจัดเก็บข้อมูล GPP วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี    นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ  นางสาวกฤษณา กล้าหาญ และนางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาญ จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2560 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP การอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาวัดสว่างลัฏฐิวัล หมู่ 2 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ได้เชิญนายสมนึก นนทะวิชัย GAP อาสาอำเภอหนองหาน เป็นวิทยาการในการอบรม มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 60 ราย    

  นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน มอบให้นายถิรายุทธ์ เสือน้อย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานเข้าประชุมแทน เรื่องการจัดงานสมโภชศาลมเหศักดิ์หลักเมืองและเฉลิมฉลองครบรอบ 117 ปี  อำเภอหนองหาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมมรดกโลก ที่ว่าการอำเภอหนองหานอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี    
  นายสนธยา  จันทโรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ . หมู่ 3 บ้านธาตุ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

เรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย*
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ. 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  เทศกาลสำคัญอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

  นายอำเภอหนองหาน

  สินค้า OTOP อำเภอ
flower1c_1.gif

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล |canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม
flower1c_1.gif

   | ข่าวย้อนหลัง 2559 |

เดือนเมษายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนสิงหาคม 2559
flower1c_1.gif

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL
flower1c_1.gif

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Font Photoshop

     AntiVirus Handydive

     Adobe.Reader.v8
flower1c_1.gif

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file = Internet Link
 up date  กุมภาพันธ์ 2560