นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์   
เกษตรอำเภอหนองหาน
 
flower1c_1.gif

 

 | สำนักงานเกษตรอำเภอ |

 

   แนะนำสำนักงาน กษอ.

 

   บุคคลากร สนง.กษอ.

 

   เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

 

   ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

   แผนที่อำเภอหนองหาน / ตำบล

 

flower1c_1.gif

 

  ปฏิทินระบบสสก.ปี2559/60  

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน รายปี 2558

 

      -  ( Action Plan )

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

 

 ( ตามระบบ MRCF อ.หนองหาน )

 

 การบริหารจัดการพื้นที่ MRCF

 

 แผนที่ชุดดินอำเภอหนองหานcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกข้าcanvas_new.gif

 

 แผนที่เหมาะแก่การปลูกมันฯcanvas_new.gif

 

flower1c_1.gif

 

แผนปฏิบัติงานระบบT&V ปี 60

 

 

 

ผลปฏิบัติงานระบบT&V ปี 60

 

 

 

flower1c_1.gif

 

  แผนปฏิบัติงาน จนท.ปี 2560

 

 

 

ผลปฏิบัติงานจนท.ปี 2560

 

 

 

องค์ความรู้ตำบล KM ปี 2560

 

 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตร
     ระดับอำเภอ / ตำบล / แผน      งานพัฒนาโครงการ ปี 2561-64

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร59

 

   ข้อมูลรวม อ.หนองหาน 59

 

   ข้อมูลรายตำบล 12 ตำบล 59

 

ข้อมูลสถิติการเกษตร

 

      ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตพืช   รายเดือน / รายปี 2555/2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พืชน่าสนใจของอำเภอ

 

       -  ปาล์มน้ำมัน

 

      -  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม

 

   จุดสาธิตการเกษตร

 

        -  ตำบลดอนหายโศก

 

        -  ตำบลสร้อยพร้าว

 

 

 


คำขวัญสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"เกษตรกรยุคใหม่  ไม่มีหนี้  ไม่มีจน  ไม่ค่นแค้น"<
"ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
    1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
    2. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
    3. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร
    4. ให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
    5. การพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงาน
flower1c_1.gifflower1c_1.gif

วันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ด้วยอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินภารกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นายรักชัย  เลิศสุบิน  นายอำเภอหนองหาน  ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระกรณียกิจสำคัญ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สมพระเกียรติ เรื่อง“โครงการพระราชดำริด้านดินและน้ำ” ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ วันสร้างแข้  ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี    
วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ด้วยอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินภารกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นายรักชัย  เลิศสุบิน  นายอำเภอหนองหาน  ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระกรณียกิจสำคัญ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สมพระเกียรติ เรื่อง“โครงการพระราชดำริด้านดินและน้ำ” ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ วันสร้างแข้  ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน  
วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเสน่ห์ แฝงสรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน และนายสนธยา จันทโรมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดการอบรม นักพัฒนาธุรกิจชุมชน ครั้งที่ ๒ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   


วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน พร้อมด้วย เกษตรตำบล สังกัด สนง.เกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้มาทำประชาคม "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพ ด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๖๐" ตำบลหนองสระปลา ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๗ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๗๕ คน / ๙ หมู่บ้าน ในการเข้าร่วมทำประชาคมครั้งนี้ พิกัด ค่า X:๓๑๔๙๓๓, Y:๑๙๒๐๖๘๘     วันที่ 19  ตุลาคม 2560 นายเสน่ห์  แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ร่วมกับ ประมงอำเภอหนองหาน ประธาน ศพก.อำเภอหนองหาน และคณะกรรมการ ศพก. อำเภอหนองหาน ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ    ศพก.อำเภอหนองหาน  หมู่12  บ้านม่วง. ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี    วันที่  ๑๘  ตุลาคม ๒๕๖๐ นายธง  ช้างรักษา  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  พร้อมคณะติดตามนิเทศงาน อำเภอหนองหาน  โดยมีนายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน   สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี   


 วันที่ 18 ตุลาคม 2560  นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้นายสนธยา จันทโรมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เป็นวิทยากรและการใช้เทคนิคเกษตร อินทรีย์เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร    เทศบาลหนองเม็ก  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี    

วันที่ 18 ตุลาคม 2560  นายเสน่ห์ แฝงสวรรค์ เกษตรอำเภอหนองหาน มอบหมายให้นายคมกฤต  พงษ์พิมาย นวส.ชำนาญการ จัดเวทีชุมชน โครงการ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุม รร.บ้านวังฮาง  ต.สร้อยพร้าว  อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เกษตรกร๒๕๐คน    

ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอหนองหาน

เรียนพี่น้องเกษตรกร อำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหาน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรของตนเองเนื่องจาก  คำนำหน้า , ชื่อ , นามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , บ้านเลขที่ , หมู่ที่ , ตำบล  ,  พื้นที่ทำการเกษตร  มีข้อมูลผิดพลาดในเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถือครอง หรือ*มีพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอหนองหาน*  รายละเอียด แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง


เข้าใจรู้เรื่องและสิทธิของตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรอย่ามองข้ามสมุดทะเบียนเกษตรกร *คลิ้กเลย*
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณจดทะเบียน  ณ  ศูนย์บริการฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ  สนง.กษอ. 

| ข้อมูลอำเภอหนองหาน |

  ประวัติ / ที่ตั้งอำเภอ

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 
flower1c_1.gif

| ข้อมูลพื้นฐานตำบล |canvas_new.gif

 ข้อมูลตำบลหนองหาน
 ข้อมูลตำบลหนองเม็ก
 ข้อมูลตำบลหนองสระปลา
 ข้อมูลตำบลหนองไผ่
 ข้อมูลตำบลบ้านเชียง
 ข้อมูลตำบลบ้านยา
 ข้อมูลตำบลผักตบ
 ข้อมูลตำบลพังงู
 ข้อมูลตำบลดอนหายโศก
 ข้อมูลตำบลสร้อยพร้าว
 ข้อมูลตำบลสะแบง 
 ข้อมูลตำบลโพนงาม
flower1c_1.gif

 | ข่าวย้อนหลัง 2560 |

เดือนเมษายน 2560
เดือนมีนาคม 2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เดือนมกราคม 2560

flower1c_1.gif

| แบบฟอร์ม/Download |

 วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 หนังสือสำนักงาน

 หนังสือบันทึกข้อความ

 หนังสือที่ว่าการ

 รวมสูตร EXCEL
flower1c_1.gif

  โปรแกรมน่าสนใจ

    namowebediiter 5.0

    โปรแกมแปลงไพล์.PDF

    โปรแกมอัพเว็บไพล์ซิลล่า

   คู่มือโปรแกมไพล์ซิลล่า

     WinRARCE

     WinZIP

     Adobe.Reader.v8
flower1c_1.gif

| พืชเกษตรน่ารู้ |

 มะนาว     

 อ้อยแดง  

 พริก        

 กุยซ่าย    

  จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2551


* หมายเหตุ    = Document file     = Zip file = Internet Link
 up date  ตุลาคม 2560